Ongevallen

BELANGRIJK BERICHT VAN DE DIENST « VOETBALONGEVALLEN »

Tengevolge van de splitsing op 1 januari 2009, delen wij U mee dat het Federaal Solidariteitsfonds vanaf die datum vervangen werd door de verzekeringsmaatschappij “Arena”. Maar in de praktijk verandert dit niets !! U moet nog steeds uw briefwisseling richten aan de dienst « Ongevallen” van de bond, gelegen aan de Houba de Strooperlaan 145 te 1020 Brussel. U kunt het reglement op onze website www.belgianfootball.be - BONDSREGLEMENT - TITEL 21 (Pagina’s 373 tot 383) raadplegen.

Voor alle duidelijkheid, vindt u hieronder de belangrijkste te vervullen raadgevingen of verplichtingen wanneer één van uw aangeslotenen het slachtoffer is van een ongeval :

  1. We benadrukken nogmaals dat enkel de vermelding van het aansluitingsnummer van de gekwetste op de ongevalsaangifte de regelmatige aansluiting van de speler bij een club aantoont alsook zijn toewijzing aan de KBVB/VFV/ACFF of het FUTSAL.
  2. Elk ongeval moet door een arts worden vastgesteld en binnen de veertien werkdagen worden aangegeven bij de Dienst « Ongevallen » - Houba de Strooperlaan 145 – 1020 Brussel door middel van een formulier (Ongevalsaangifte) dat beschikbaar is bij de Dienst « Verzendingen » van de Bond (Tel. 02/477.12.15 of 02/477.12.68). Elke club van de KBVB (VFV – ACFF – FUTSAL inbegrepen) zal in de loop van de maand januari 2013 10 nieuwe ongevalsaangiften ontvangen. Om de inboeking ervan te vergemakkelijken, vragen we u om uw oude voorraad te vernietigen en enkel nog de nieuwe aangiften te gebruiken. We verzoeken u de exacte datum van het ongeval te vermelden. Wat de samenwerkingsverbanden tussen clubs betreft, delen we u mee dat in geval van ongeval van een jeugdspeler, trainer, afgevaardigde of verzorger, onze tussenkomst verloopt via de rekeningcourant van de club van toewijzing van de gekwetste. Om nogmaals het beheer hiervan te vergemakkelijken en problemen te vermijden voor de begunstigden van deze tussenkomsten, raden we de clubs sterk aan een kopij van het samenwerkingsverband te voegen bij de ongevalsaangifte.Wat de stewards betreft, die in een andere club optreden dan de club van toewijzing, geven we u mee dat in geval van ongeval, onze tussenkomst eveneens via de rekening-courant van de club van toewijzing van de gekwetste verloopt. Gelet op het feit dat we de dossiers dag na dag beheren, verzoeken we de clubsecretarissen uitdrukkelijk, indien een bewijs van ontvangst hen niet binnen de 15 dagen bereikt na de verzending van de ongevalsaangifte via de post, om ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen via de volgende telefoonnummers 02/477.12.63 of 02/477.12.69.
  3. Opdat de clubs geen onaangenaamheden zouden ervaren wegens het niet ten laste nemen van de speciale zorgen (kine/physio), verzoeken we u scrupuleus de bepalingen van artikel 2117.2.21 van het bondsreglement na te leven. Op dat vlak benadrukken we nogmaals dat een voorafgaande toelating vereist is, dit wil zeggen alvorens de zorgen worden aangevat. De verzoeken voor speciale zorgen mogen eventueel per FAX (02/479.55.62) worden verstuurd om de procedure te versnellen.
  4. Ook al betwisten we geenszins het onvervreemdbaar recht om een arts te kiezen, vragen we u toch uw speler aan te raden een geconventioneerde arts te kiezen. De geconventioneerde artsen zijn degenen die het wettelijk tarief toepassen. De arts die niet geconventioneerd is, is vrij zijn honoraria te bepalen. Hij kan dus een supplement vragen bovenop het wettelijk tarief. De honorariasupplementen worden nooit door onze verzekeraar terugbetaald.
  5. Indien uw speler deze supplementen in geval van hospitalisatie wenst te vermijden, dient hij op de « toelatingsverklaring » te verduidelijken dat hij aan het « verbintenistarief » verzorgd wenst te worden en zeker in een gemeenschappelijke kamer of in een kamer met twee bedden wenst te verblijven. Om een duidelijker idee te hebben van de kostprijs van de hospitalisatie, dient hij aandachtig de « toelatingsverklaring » te lezen. Deze verklaring moet hem voor elke hospitalisatie worden overhandigd, maar kan voor aanvang van de hospitalisatie aan het onthaal van het ziekenhuis worden opgevraagd.
  6. De verzekeraar komt pas tussen na voorlegging van de ORIGINELE bewijsstukken van het "ziekenfonds" of de "hospitalisatiefactuur", gezien de medische kosten wettelijk maar één keer kunnen worden terugbetaald. In deze context, vragen we bijgevolg aan de clubs of de spelers geen medische kosten of hospitalisatiefacturen per FAX of MAIL over te maken. Gezien het een voetbalongeval betreft, en indien de ouders van de speler of uw speler over een persoonlijke « hospitalisatieverzekering » beschikken, vragen we u MET AANDRANG eerst de medische onkostennota’s over te maken aan de Dienst « Ongevallen » - Houba de Strooperlaan 145 – 1020 Brussel, in overeenstemming met de geldende statuten in de schoot van de verzekeringsmaatschappijen.
  7. Een vrijstelling van 10.20 € wordt toegepast per dossier dat aanleiding geeft tot een terugbetaling.
  8. Om het beheer te vergemakkelijken, verzoeken we u het genezingsattest zo snel mogelijk over te maken met vermelding van de exacte datum van hervatting van de sportactiviteiten. Het is uiteraard aan de arts om te oordelen of de gekwetste speler de uitoefening van het voetbal mag hervatten. In geval van langdurige en/of ernstige blessure, nodigen we de clubs echter uit dit per brief mee te delen wanneer ze bewijsstukken indienen met het oog op het verkrijgen van een provisionele betaling. Een verzoek in die zin mag worden ingediend na elke maand arbeidsongeschiktheid of sportieve inactiviteit van de speler.
  9. Ten gevolge van klachten van spelers of ouders van spelers, stellen we vast en betreuren we dat bepaalde clubs de aan de begunstigden toegekende bedragen niet binnen een redelijke  termijn overmaken. In bepaalde gevallen moet de speler twee tot zes maanden wachten alvorens zijn geld te ontvangen, terwijl het bedrag van de tussenkomst al lang op de rekening-courant van de club werd gestort. We zijn van mening dat deze termijn te lang is. Het geld, bestemd voor de speler om zijn medische en andere kosten te dekken, moet hem zo snel mogelijk worden terugbetaald. We vragen bijgevolg aan de clubs om de storting van deze sommen aan de spelers te versnellen. We zijn ervan overtuigd dat de clubs ons verzoek zullen begrijpen en bedanken hen alvast. In geval van problemen, staan we van 8 tot 17u te uwer beschikking via de volgende telefoonnummers > 02/477.12.63 of 02/477.12.69 voor de registratie van de ongevalsaangiften en 02/477.13.16, 02/477.12.56 of 02/477.12.62 voor het beheer van de dossiers.

C. Theus
Insurance Manager